متقال


پارچه متقال به پارچه ای نازکتر از کرباس یا چلوار گفته میشود که از نوع پارچه نخی میباشد.این پارچه خام است که فرایند چاپ یا رنگ بر روی ان صورت نگرفته باشد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی

painter1